O KANCELARII

  OBSZARY PRAKTYKI
 

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, jak również kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym. Pomoc prawna świadczona jest zarówno
w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych.

Kancelaria działa w oparciu o założenie, iż wyjaśnienie zagadnienia prawnego wymaga wielowymiarowej analizy sytuacji Klienta oraz zastosowania takich metod rozwiązywania problemów jakie będą adekwatne do indywidualnego stanu faktycznego i prawnego z zachowaniem najwyższej staranności i rzetelności.

 

Kancelaria zapewnia świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego poprzez:

 • obronę w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem
  I oraz II instancji, kasacyjnym,
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych na każdym etapie postępowania karnego,
 • przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, środków zaskarżenia, wniosków oraz innych pism procesowych.

Usługi świadczone przez Kancelarię dotyczą prawa zobowiązań, w tym prawa kontraktowego, jak również prawa rzeczowego, prawa spadkowego obejmujące m.in.:

 • postępowanie w sprawach o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowanie, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o ochronę własności i posiadania,
 • postępowanie w sprawach o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności,
 • postępowanie w sprawach o zasiedzenie,
 • sprawy o eksmisję,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacja i innych pism procesowych,
 • windykacja należności,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku,
 • sprawy o unieważnienie testamentu,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia,
 • doradztwo w zakresie poświadczenia dziedziczenia, odpowiedzialności za długi spadkowe, skutków prawnych przyjęcia i odrzucenia spadku.

Obszar praktyki w tym zakresie obejmuje m.in.:

 • postępowanie w sprawach o alimenty,
 • postępowanie w sprawach o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • postępowanie w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • postępowanie w sprawach o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa,
 • postępowanie w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego,
 • postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie,
 • postępowanie w sprawach o przysposobienie.

Kancelaria świadczy pomoc we wszelkich zagadnieniach związanych z prawami i obowiązkami stron stosunku pracy, obejmujących w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów związanych z zawiązywaniem i rozwiązywaniem umów
  o pracę,
 • ocenę postępowania pracownika lub pracodawcy w kontekście zgodności z przepisami prawa,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych, a także regulaminów rady pracowników,
 • reprezentację pracodawców lub pracowników w postępowaniach sądowych,
 • redagowanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • doradztwo w zakresie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, w tym w trybie połączenia lub
  w wyniku innych zdarzeń.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w tym zakresie obejmuje wszystkie aspekty związane ze stosowaniem kodeksu spółek handlowych, w szczególności:

 • bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych m.in. w zakresie funkcjonowania zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników oraz akcjonariuszy,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, statutów, uchwał, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych,
 • dokonywanie zmian statutów i umów spółek, a także innych czynności związanych z postępowaniem rejestracyjnym w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. rejestrowanie podmiotów w rejestrze przedsiębiorców),
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami administracji państwowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • analizowanie i redagowanie umów w obrocie gospodarczym,
 • negocjacje z kontrahentami i aktywny udział w procesie zawierania umów.

Kancelaria oferuje także przeprowadzenie procesów fuzji, przekształceń oraz podziałów podmiotów gospodarczych.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje w szczególności:

 • dochodzenie roszczeń od niewypłacalnego dłużnika na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego,
 • pomoc podmiotom zagrożonym upadłością w sprawnym przeprowadzeniu postępowania upadłościowego (naprawczego),
 • sporządzanie pism, wniosków i reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

 

 

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiKancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Tryjańska
ul. Majowa 53, 41 – 706 Ruda Śląska, tel./fax 32 297 60 73, tel. kom. 501 734 947, e-mail:
kancelaria@adwokat-tryjanska.pl www.adwokat-tryjanska.pl