ZAKRES USŁUG    
 

 

Kancelaria Adwokacka oferuje usługi prawne dla osób indywidualnych, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych. Usługi świadczone są w Kancelarii, w siedzibie Klienta lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Czas pracy oraz rodzaj świadczonych usług dostosowana jest do indywidualnej sytuacji danego Klienta.

Wysokość, rodzaj oraz warunki wynagrodzenia za usługi prawne pozostają każdorazowo do uzgodnienia między stronami.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie:Prawa karnego, wykroczeń, karnego skarbowego oraz karnego wykonawczego

Kancelaria zapewnia świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego poprzez:

 • obronę w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem I oraz II instancji, kasacyjnym,
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych na każdym etapie postępowania karnego,
 • przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, środków zaskarżenia, wniosków oraz innych pism procesowych.

 

Prawa cywilnego

Usługi świadczone przez Kancelarię dotyczą prawa zobowiązań, w tym prawa kontraktowego, jak również prawa rzeczowego, prawa spadkowego obejmujące m.in.:

 • postępowanie w sprawach o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowanie, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o ochronę własności i posiadania,
 • postępowanie w sprawach o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności,
 • postępowanie w sprawach o zasiedzenie,
 • sprawy o eksmisję,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacja i innych pism procesowych,
 • windykacja należności,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku,
 • sprawy o unieważnienie testamentu,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia,
 • doradztwo w zakresie poświadczenia dziedziczenia, odpowiedzialności za długi spadkowe, skutków prawnych przyjęcia i odrzucenia spadku.Prawa rodzinnego i opiekuńczego

Obszar praktyki w tym zakresie obejmuje m.in.:

 • postępowanie w sprawach o alimenty,
 • postępowanie w sprawach o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • postępowanie w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • postępowanie w sprawach o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa,
 • postępowanie w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego,
 • postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie,
 • postępowanie w sprawach o przysposobienie.Prawa pracy

Kancelaria świadczy pomoc we wszelkich zagadnieniach związanych z prawami i obowiązkami stron stosunku pracy, obejmujących w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów związanych z zawiązywaniem i rozwiązywaniem umów
  o pracę,
 • ocenę postępowania pracownika lub pracodawcy w kontekście zgodności z przepisami prawa,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy, innych porozumień zbiorowych, a także regulaminów rady pracowników,
 • reprezentację pracodawców lub pracowników w postępowaniach sądowych,
 • redagowanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
 • doradztwo w zakresie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, w tym w trybie połączenia lub w wyniku innych zdarzeń.

 

Prawa spółek, prawa gospodarczego oraz  połączeń, przejęć, przekształceń, podziałów

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w tym zakresie obejmuje wszystkie aspekty związane ze stosowaniem kodeksu spółek handlowych, w szczególności:

 • bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych m.in. w zakresie funkcjonowania zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników oraz akcjonariuszy,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, statutów, uchwał, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych,
 • dokonywanie zmian statutów i umów spółek, a także innych czynności związanych z postępowaniem rejestracyjnym w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. rejestrowanie podmiotów w rejestrze przedsiębiorców),
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami administracji państwowej i samorządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • analizowanie i redagowanie umów w obrocie gospodarczym,
 • negocjacje z kontrahentami i aktywny udział w procesie zawierania umów.

Kancelaria oferuje także przeprowadzenie procesów fuzji, przekształceń oraz podziałów podmiotów gospodarczych.Prawa upadłościowego i naprawczego

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje w szczególności:

 • dochodzenie roszczeń od niewypłacalnego dłużnika na wszystkich etapach postępowania upadłościowego lub naprawczego,
 • pomoc podmiotom zagrożonym upadłością w sprawnym przeprowadzeniu postępowania upadłościowego (naprawczego),
 • sporządzanie pism, wniosków i reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.